O nás

Projekt ZEMĚ QK1920258 „Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka” přímo reaguje na definované téma rozšiřování škodlivých organismů cestou monitoringu a navazujícího výzkumu klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů s důrazem na kompletnost získaných dat a jejich odbornou kvalitu. Jako odpověď na rostoucí rizika šíření klíšťaty přenášených onemocnění a šíření invazních klíšťat v ČR tvoříme unikátní konsorcium 4 institucí s dominantním postavením ve VaV v oblasti klíšťaty přenášených infekcí s veškerými kompetencemi k tomu získat aktuální a plošná data o výskytu všech TBD v ČR. Naše dosavadní zkušenosti na poli vzdělávání v oblasti infekčních onemocnění je základem ambice získané poznatky okamžitě zpracovat a rozšířit k širokému spektru cílových subjektů a reagovat tak na reálnou potřebu odborné veřejnosti, celé společnosti (a státní správy) v této oblasti.

Během tříletého projektu využijeme veškeré metodické zkušenosti a materiál získaný v uplynulých letech a budeme realizovat další monitoring s důrazem na jeho cílenost a efektivnost plošně v celé ČR. V rámci realizovaného výzkumu se zaměříme nejen na získání detailních informací o výskytu dominantních patogenů (KE, Borrelia burgdorferii, Anaplasma phagocytophilum) ale také na patogeny nově detekované (Babesia, Theileria, Hepatozoon, ricketsie). V případě všech sledovaných patogenů projekt cílí i na hlubší poznání genetické diverzity jednotlivých druhů i komplexů a optimalizaci metodických přístupů umožňujících molekulární epidemiologii.

Unikátnost projektu spočívá jak v jeho interdisciplinárním charakteru, tak ve složení konsorcia, které umožní využití dílčích expertíz jednotlivých partnerů při studiu konkrétních patogenů, tak i společný přístup při získávání a sdílení materiálu. Tato komplementarita umožní maximalizaci výsledků při relativně omezeném rozpočtu.

Navržené konsorcium výzkumných institucí má veškeré zkušenosti a zázemí k realizaci plošného výzkumu TBD u nejširšího spektra hostitelů na celém území ČR s využitím progresivních diagnostických metod a schopností vyšetřit velké objemy materiálu při minimalizaci nákladů. K dosažení cílů využijeme jak rozsáhlých setů několika tisíc archivních vzorků z posledních let (mj. včetně vzorků z monitoringu afrického moru prasat), tak i vzorky nově získané. Cíleným terénním výzkumem projekt reaguje na překvapivě rychlé šíření invazního klíštěte Dermacentor reticulatus. Prvek citizen participatory science a využití sociálních sítí pro mapování invazních klíšťat představují v ČR nový metodický přístup, ověřený v zahraničí i během pilotní studie v roce 2017-18.

Tým BCAV

Členové týmu Parazitologického ústavu Biologického centra se dlouhodobě zabývají molekulární ekologií vektorů a patogenů s důrazem na hmyzem přenášené viry (tzv. arboviry) a bakteriální kmen spirochét. Studium ekologie vektorů infekčních onemocnění, interakce patogen-vektor-hostitel na buněčné, organizmální i populační úrovni přináší komplexní informace o významných lidských i zvířecích patogenech. Členové týmu ovládají všechny základní i pokročilé techniky molekulární biologie, mikrobiologie, parazitologie a mají značné zkušenosti s prací v terénu (sběr klíšťat, odběr hostitelských vzorků). Hlavním cílem týmu BC v projektu bude analýza infekčních druhů spirochét komplexu B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi a ve spolupráci s týmem VETUNI i Anaplasma spp.

Libor Grubhoffer
Hlavní řešitel projektu

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel Biologického centra, jako odborník v oblasti biochemie, virologie a parazitologie zastřešuje celé výzkumné konsorcium projektu, má zkušenosti s aplikovaným výzkumem.

Natalia Rudenko
Člen týmu

MSc. Nataliia Rudenko, Ph.D.

MSc. Nataliia Rudenko, Ph.D. získala doktorát v Molekulární a buněčné biologii a genetiky na Jihočeské univerzitě, v současné době je vedoucím vědeckým pracovníkem týmu Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů se specializací v oblasti klíšťaty přenášených patogenů (zejména spirochéty). V rámci řešení projektu je zodpovědná za celkovou koordinaci, experimentální design pokusu, výběr a analýzu vzorků, provádění molekulárních analýz spirochét a vyhodnocení výsledku, plánování služebních cest a přímou spolupráci s partnery, přípravu prezentací, rukopisu a zpráv, prezentaci výsledku na domácích i zahraničních konferencích.

Maryna Golovchenko
Člen týmu

MSc. Maryna Golovchenko

MSc. Maryna Golovchenko je vědecký pracovník s rozsáhlými zkušenostmi ze zahraničí se specializací na molekulární analýzu spirochet komplexu B. burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi, jejím hlavním úkolem při řešení projektu je molekulárně biologická analýza enviromentálních vzorku; sběr klíšťat na vybraných lokalitách České republiky, kultivaci spirochét k založení a rozšíření sbírky českých izolátů živých spirochét z klíšťat i hospodářských, domácích a volně žijících zvířat, zúčastní se příprav prezentaci a rukopisu, bude prezentovat výsledky na domácích i zahraničních konferencích.

Václav Hönig
Člen týmu

Mgr. Václav Hönig, Ph.D.

Mgr. Václav Hönig, Ph.D. získal doktorát na Jihočeské univerzitě na téma Prostorová distribuce klíšťaty přenášených patogenů jako důsledek interakcí vektorů, hostitelů a patogenů s prostředím, nyní se jako vědecký pracovník laboratoře arbovirologie věnuje ekologii klíšťaty a komáry přenášených patogenů. V rámci projektu využije bohaté zkušenosti s prací v terénu a molekulárně biologickými technikami pro detekci a charakterizaci patogenů přenášených klíšťaty.

Tým ČZU

Tým z České zemědělské univerzity se dlouhodobě zabývá studiem interakcí mezi lidmi, domácími a volně žijícími živočichy a to jak v přirozených tak i v člověkem vytvořených ekosystémech. Klíšťata a jimi přenášené patogeny jsou jedním z důležitých faktorů v rámci těchto vztahů. Proto je studium jejich aktivity i prevalence jimi přenášených patogenů v centu našeho zájmu. V rámci tohoto projektu zabývá vlivem způsobu udržování krajiny (např. pastvou) na aktivitu klíšťat a množství jimi přenášených patogenů a také rolí exotických druhů živočichů chovaných na farmách v České republice (např. lamy, pštrosi, velbloudi atd.) v cyklu klíšťaty přenášených onemocnění.

Jiří Černý
Spoluřešitel

Dr. Jiří Černý

Dr. Jiří Černý vystudoval molekulární genetiku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, kde se pod vedením Doc. Růžka ad Prof. Grubhoffera zabýval evolucí klíšťaty a komáry přenášených virů. Po dokončení doktorátu působil na University of Sao Paulo v Brazílii a Yale University v USA. V rámci řešení projektu se věnuje sběru klíšťat v terénu, detekci jimi přenášených patogenů a vyhodnocování jejich prevalence.

Barbora Černý Bolfíková
Člen týmu

Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.

Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D. získala doktorát ze zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity a v současnosti vede na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity výzkumný tým zabývající se genetikou volně žijících i domestikovaných zvířat a jejich kříženců. V rámci řešení projektu se zaměřuje především na monitoring možných hostitelů klíšťat na zkoumaných plochách.

Johana Hrnková
Člen týmu/Postgraduální student

Ing. Johana Hrnková

Ing. Johana Hrnková se v rámci svého postgraduálního studia na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity věnuje problematice možného managementu klíšťat prostřednictvím vhodné péče o krajinu. V rámci řešení projektu se věnuje především sběru klíšťat v terénu a vyhodnocování jejich aktivity.

Tým VUVeL

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. je resortním ústavem Ministerstva zemědělství. Na ústavu je řešena zejména problematika související s nemocemi zvířat a člověka, jak na úrovni základního, tak i aplikovaného výzkumu. Pracovní tým podílející se na řešení výzkumného projektu zahrnuje výzkumné pracovníky z výzkumné skupiny Emergentních virových chorob (RNDr. Jiří Salát, Ph.D. – spoluřešitel projektu, doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. – člen týmu), kde je řešena zejména problematika významných virových zoonóz (nákaz přenosných ze zvířat na člověka). Pracovníci mají možnost provádět experimenty i v laboratoři s 3. stupněm biologické ochrany. Další členkou týmu je pracovnice z výzkumné skupiny Imunologie (MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.), kde je výzkum primárně zaměřen na studium imunologických dějů probíhajících při onemocnění zvířat.

Jiří Salát
Spoluřešitel

RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

RNDr. Jiří Salát, Ph.D. je vědecký pracovník, který se dlouhodobě zabývá výzkumem na poli infekčních onemocnění. V projektu zastává úlohu spoluřešitele zodpovědného za plnění navržených cílů za Výzkumný ústav veterinárního lékařství, které se týkají zejména problematiky klíšťové encefalitidy. V rámci řešeného projektu je výzkum klíšťové encefalitidy zaměřen zejména na studium tohoto onemocnění ve vztahu k infekcím domácích zvířat a potenciálnímu riziku následného onemocnění pro člověka.

Daniel Růžek
Člen týmu

Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. je vedoucí vědecký pracovník a respektovaný odborník v oboru virologie. Dlouhodobě se zabývá zejména problematikou virových zoonóz. V rámci projektu se podílí zejména na navrhování detekčních systémů pro záchyt viru klíšťové encefalitidy a vyhodnocování získaných dat.

Soňa Šlosárková
Člen týmu

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. je vědecká pracovnice zabývající se zejména řešením výskytu a prevence zdravotních poruch v chovech dojeného skotu a malých přežvýkavců a je odborníkem v oblasti produkční a preventivní medicíny. V týmu hraje klíčovou úlohu při navazování spolupráce s chovateli a v získávání vzorků z chovů malých přežvýkavců pro analýzy na přítomnost viru klíšťové encefalitidy. Má bohaté zkušenosti s předáváním získaných poznatků chovatelské veřejnosti, a to jak formou osobních konzultací a odborných publikací, tak pomocí odborných seminářů, které často a úspěšně koordinuje.

Tým VETUNI

Tým z Veterinární a Farmaceutické Univerzity v Brně se dlouhodobě věnuje studiu infekčních onemocnění zvířat a to i v kontextu jejich přenosu na člověka. V rámci tohoto projektu se soustředí na monitoring výskytu šířících se a nových druhů klíšťat na území ČR (Dermacentor reticulatus, Hyalomma spp.), a to jak ve spolupráci s laickou tak odbornou veřejností, a dále na molekulární detekci klíšťaty přenášených patogenů v celém spektru hostitelů (psi, volně žijící masožravci, divoká prasata, zajíci a další volně žijící zvířata).

Kristýna Hrazdilová
Spoluřešitel

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D. získala doktorát na Lékařské fakultě z oboru Lékařská chemie a biochemie Masarykovy Univerzity. Od roku 2012 se na VETUNI Brno specializuje na molekulární detekci patogenů (virových i parazitárních) a v rámci projektu koordinuje tým VETUNI a specializuje se na analýzu výsledků detekce a druhového zařazení piroplasem a anaplasmy.

David Modrý
Člen týmu

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. je přednosta Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VETUNI v Brně. Dlouhodobě se věnuje problematice koevoluce, hostitelské specifity a přenosů parazitů mezi volně žijícími a domácími zvířaty a člověkem s důrazem na "emerging infectious diseases". V rámci projektu se věnuje zejména projektům „citizen science“, které zapojují širokou veřejnost do mapování výskytu invazních druhů klíšťat.

Pavel Schánilec
Člen týmu

MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D.

MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D. je pedagogický a vědecký pracovník oddělení vnitřních chorob Kliniky chorob psů a koček VETUNI Brno, který se již více než 20 let zabývá výzkumem infekčních, zvl. klíšťaty přenášených onemocnění (borelióza, anaplasmóza, klíšťová encefalitida) psů a koček. V rámci projektu je styčným bodem mezi vědeckou a klinickou praxí, kde zajišťuje sběr vzorků a koordinuje pregraduální studenty.

Barbora Fecková
Postgraduální studentky

MVDr. Barbora Fecková a Mgr. Paulina Lesiczka

MVDr. Barbora Fecková a Mgr. Paulina Lesiczka jsou postgraduální studentky Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VETUNI v Brně, které se podílejí na řešení projektu na úrovni detekce klíšťaty přenášených patogenů a vyhodnocování jejich prevalence zejména u volně žijících zvířat.

Ondřej Daněk
Postgraduální student

Ondřej Daněk

Ondřej Daněk je postgraduální student Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VETUNI v Brně a zabývá se parazity volně žijících šelem. Koordinuje nyní projekt Najdi pijáka - na projektu je zodpovědný za detekci patogenů v laboratoři (zejména Babesia canis) a komunikaci s veřejností.

Pregraduální studentka

Lucia Paločková

Lucia Paločková je pregraduální studentka Fakulty veterinárního lékařství VETUNI Brno věnující se detekci anaplasmy a borrelií u psů.